im. Książąt Marii i Włodzimierza Czetwertyńskich

O nas

 

Fundacja „Prometeusz dla Seniorów”, której fundatorem jest Albert Światopełk – Czetwertyński ustanowiona została na mocy aktu notarialnego 21 lipca 2010 r., a osobowość prawną uzyskała 2011r. z dniem wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji, majątek i dochody Fundacji oraz organy Fundacji określa statut.

Najogólniej biorąc, Fundacja stawia sobie za cel udzielanie pomocy i wspieranie radą ludzi starych, biednych, chorych, samotnych, bezdomnych, słowem tych seniorów, których los doświadcza najokrutniej. Zapewnienie im godnej starości i zabezpieczenie ich podstawowych potrzeb życiowych nie jest żadnym dobrodziejstwem ani łaską, lecz obowiązkiem społeczeństwa, czyli nas, ogółu obywateli, a przede wszystkim rządu oraz wszelkich organów władzy państwowej i samorządowej. I właśnie o to Fundacja zamierza zabiegać wszelkimi możliwymi sposobami na wszystkich płaszczyznach społecznego porozumienia.

Książęta Światopełk – Czetwertyńscy to jeden z najstarszych rodów arystokratycznych, którego korzenie sięgają zamierzchłej przeszłości. Wywodzący się z Rusi Książęta Czetwertyńscy są w prostej linii potomkami Ruryka, legendarnego wodza i władcy panującego w Kijowie w IX w.

Na przestrzeni dziejów w rodzinie Czetwertyńskich było wiele wybitnych osobistości wsławionych na niwie publicznej. Jedną z takich znamienitych postaci był książę Włodzimierz (1837-1918) – gorący patriota, Sybirak, działacz polityczny i społeczny, obrońca podlaskich unitów prześladowanych przez carat, prezes Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. We wszelkich działaniach, zwłaszcza charytatywnych, aktywnie wspierała go żona, ks. Maria (1853-1931), z domu hrabianka Uruska.

Dla zachowania w ludzkiej pamięci ich szlachetnych postaci i uczczenia nieprzeciętnych dokonań, prawnuk Marii i Włodzimierza, książę Albert-Światopełk – Czetwertyński postanowił uczynić ich patronami Fundacji „Prometeusz dla Seniorów”.

Niechaj dzieła ich życia będą inspiracją i przykładem dla każdego, kto rozumie i czuje, jak ważną, wręcz immanentną cechą człowieczeństwa jest służenie pomocą tym, którzy tej pomocy potrzebują najbardziej.

Możliwość komentowania została wyłączona.